Wil je een andere training volgen? Meld je dan hier aan.

  close

  Meld je aan

  Opbouw scholing

  De Specialisatie Trauma en het lijf, niveau 1 is een vierluik. Voorheen waren dit vier opeenvolgende nascholingen die verder zijn uitgewerkt naar een compact geheel waarin de cursist voldoende kennis en vaardigheden heeft om traumabehandeling te doen bij enkelvoudig trauma.

  Bij niveau 2 zal eveneens een vierluik zijn met o.a. aandacht voor algemene problematiek bij complexer trauma (zoals specifieke kennis en behandelingsvaardigheden omtrent symbolisch werken, grenzen en aanraking, schaamte, het werken met een Polyvagale insteek en het behandelproces). Het laatste vierluik, niveau 3, behelst o.a. specifieke kennis en vaardigheden die het lijf kunnen ‘ontdaderen’, het volwassen bewustzijn nog meer kunnen ondersteunen etc.

  Niveau 1 richt zich op de basiskennis die een ieder, wat ons betreft, zou moeten hebben om een trauma-overlever te kunnen behandelen en eventueel gericht te kunnen doorverwijzen. De blokken zien er als volgt uit:

  Trauma 1: en het lijf

  (zie: Trauma 1: en het lijf)

  • kennis wordt aangeboden omtrent de symptomen bij traumatische herinneringen, arousal herkennen en reguleren.
  • oefeningen waardoor vaardigheden worden geleerd omtrent het herkennen van de symptomen en helpen cliënt te reguleren.
  • kennis wordt aangeboden omtrent de verschillen tussen trauma- en gehechtheidsproblematiek.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd omtrent stabilisatietechnieken.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 2: dissociatie

  (zie: Trauma 2: dissociatie)

  • kennis wordt aangeboden omtrent het mechanisme en de functie van dissociatie.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd om dissociatie te herkennen en te verminderen.
  • inzicht wordt gegeven in het ontstaan van structurele dissociatie (o.a. structureel dissociatiemodel, J. Fischer).
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 3: verdeeld zijn

  (zie: Trauma 3: verdeeld zijn)

  • kennis wordt aangeboden omtrent verdeeld zijn/fragmentatie en het herkennen, met name in het lijf.
  • oefeningen aan bod komen waardoor vaardigheden worden geleerd om de cliënt te begeleiden tot een betere interne samenwerking met de delen.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  Trauma 4: verwerking uit het lijf

  (zie: Trauma 4: verwerking uit het lijf)

  • kennis wordt aangeboden omtrent het ontvouwen van gestagneerde defensies.
  • hoe ontvouwen de sleutel is voor de verwerking van traumatische herinneringen in het lijf.
  • oefeningen komen aan bod waardoor vaardigheden worden geleerd om de gestagneerde defensies te ontvouwen naar mobiele defensies.
  • kennis en oefeningen omtrent lichaamsgerichte traumaverwerking en het aanbieden hiervan via een bottom-up approach.
  • aandacht voor casuïstiek, inbreng van ervaringen in cliëntcontact/-behandeling.
  • aandacht voor zelfreflectie, zowel persoonlijk als in therapeutschap.

  GEÏNSPIREERD? Meld je dan aan via: scholing@2thepoint.life.

  Opbouw scholing

  De Specialisatie Trauma en het lijf, niveau 2 is een verdieping en verbreding van niveau 1. Waar niveau 1 de basis omvatte om enkelvoudige traumaverwerking te kunnen doen, bevat niveau 2 de kennis en vaardigheden om tot verdere verdieping omtrent trauma te komen.

  Niveau 2 omvat vijf blokken van twee dagen. Er is aandacht voor de volgende onderwerpen: het behandelproces, symbolisch werken, grenzen en aanraking, schaamte, en de polyvagale insteek.

  1. Het proces van traumabehandeling (meer info blok 1): er is een globale overeenstemming hoe traumabehandeling procesmatig in te steken: stabilisatie, traumaverwerking en integratie. Hoewel dit nagenoeg overal wordt gehanteerd, is niet iedereen het hierover eens. In deze tweedaagse laten we beide zijden naar voren komen en zullen de voors en tegens in het licht worden gezet. Daarnaast is er meer dan slechts fasering zoals een traumabehandeling vaak wordt afgeschilderd. Wat zijn de voorwaarden om wel of niet van start te kunnen gaan met het werkelijk aangaan van de traumatische herinneringen wanneer we dit vanuit het lijf bezien? Wat betekent dat voor het proces daarvoor of daarna? Hoe betrekken wij het sociale betrokkenheidssysteem in de traumabehandeling? Veel vragen waar we gedurende twee dagen antwoorden op zullen proberen te vinden (Zie meer info: Het proces van traumabehandeling).
  2. Symbolisch werken in traumabehandeling (meer info blok 2): het ervaren van de binnenwereld van de trauma-overlever is complex. De traumatische ervaringen hebben de binnenwereld niet alleen bedreigd maar ook ontwricht en soms zelfs gedeeltelijk ontoegankelijk gemaakt. Om de cliënt te helpen te kunnen kijken naar de traumatische ervaring, is het naar buiten brengen van dat wat levensbedreigend was middels symbolisch werken, een uiterst effectieve methodiek. Symbolisch werk stimuleert het vormen van representaties en het verwoorden van ervaringen. Juist het kunnen vormen van een representatie is een essentie om tot traumaverwerking te kunnen komen. Aan de hand van voorbeelden, het zelf aangaan van diverse oefenvormen, etc. wordt uitgelegd en ervaren waarom bovenstaande het geval is (Zie meer info: Symbolisch werken in traumabehandeling).
  3. Grenzen en aanraken bij trauma-overlevers (meer info blok 3): een potentieel traumatische ervaring wordt daadwerkelijk een traumatische herinnering wanneer de ervaring te overspoelend was voor het lijf. Daarin ligt besloten dat die betreffende ervaring grensoverschrijdend was. Juist daarna is er een gebrekkig of ontbrekend besef van eigen (lichaams)grenzen omdat trauma-overlevers, zeker bij vroegkinderlijk trauma, hebben geleerd zich uit te leveren en traumatische ervaringen af te splitsen. Herstel van grenzen en de mogelijkheid tot aanraking waarbij niet wordt uitgeleverd of een andere animale defensie benodigd is, is fundamenteel. Echter binnen lichaamsgerichte traumabehandeling, is instrumentele aanraking meestal een gegeven en daartoe is het van belang dat dit zonder defensie en met integratieve toestemming tot stand komt (Zie meer info: Grenzen en aanraking bij trauma-overlevers).
  4. De kern van trauma: schaamte (meer info blok 4): deze gevoelens vanuit defensie zijn mogelijk de diepste defensieve ‘emoties’ die de mens kent. Het is een ontregelende en maar zeer moeizaam in beweging komende zwaarte die veel trauma-overlevers met zich meedragen. Er wordt ingegaan op de functie van schaamte, functionele en disfunctionele schaamte en wat dit bewerkstelligt in het lijf. Bovenal wordt verhelderd hoe niet-functionele schaamte kan worden behandeld en welke rol het lijf daarin kan spelen (Zie meer info: De kern van trauma: schaamte).
  5. Polyvagale insteek bij traumabehandeling (meer info blok 5): deze theoretische en praktische insteek doet opgang binnen Nederland en is een essentiële schakel in de traumabehandeling; juist vanuit het lijf. In combinatie met Daniel Siegels ‘window of tolerance’ (WOT) en Pat Ogdens Modulation Model, is de polyvagaaltheorie een belangrijke bouwsteen om trauma te kunnen behandelen. Vanuit de polyvagaaltheorie kunnen we diepgaander kijken naar hoe traumabehandeling plaats moet vinden, welke factoren en voorwaarden daar als essentieel worden gezien en hoe het lijf wordt meegenomen (Zie meer info: Polyvagale insteek bij traumabehandeling).

  Je bent heel erg welkom om te informeren wat je mogelijkheden zijn mbt beide niveaus van scholing. Richt je met je vragen alsjeblieft per mail naar: scholing@2thepoint.life en stel ze alsjeblieft aan ons.

  Het boeiende onderwerp ‘Basisbewegingen’ oftewel ‘Fundamental movements’ – zoals ze ook wel worden genoemd – wordt in deze nascholing gedurende twee dagen doorgenomen en geoefend.

  Het gedachtengoed van Ruella Frank en Frances La Barre zal worden besproken, alsook de koppeling naar de karakterstrategieën (zoals gedefinieerd door Pat Ogden).

  Fundamentele basisbewegingen zijn ritmen van contact. De omgeving nodigt deze bewegingen uit. Het zijn de basisbewegingen waarmee een baby de verlangens en behoeften naar de verzorger(s) communiceert. In die bewegingen worden zeer fundamentele ervaringen opgedaan. In deze wijze waarop een kind zich jong tot de wereld verhoudt, ervaart men als volwassene (of zelf als ouder) eveneens gerelateerde groeimogelijkheden.

  De nascholing legt het directe verband met gehechtheid en zal zowel theoretische als praktische inzichten geven, alsook oefeningen om therapeutisch te kunnen hanteren. Deze fundamentele bewegingen kunnen namelijk worden ingezet als: 1. diagnostisch middel, 2. als therapeutisch middel, 3. als ervaring die moet worden opgedaan om vervolgens tot een integratiever zelf te komen. Het lijf geeft alle ingang en mogelijkheden.

  Punten die aan bod komen zijn:

  • Wat zijn de basisbewegingen?
  • Wat kun je ervan leren?
  • Wat gebeurt er wanneer deze bewegingen (deels) beperkt tot stand zijn gekomen?
  • Wat is de relatie met gehechtheid?
  • Hoe spelen mijn eigen – al dan niet opgegroeide – basisbewegingen een rol in mijn behandeling?
  • Hoe kan ik deze basisbewegingen in mijn behandeling inzetten?
  • Hoe verhoudt het lijf zich tot deze basisbewegingen?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docenten:

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgericht werkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher)

  Drs. M. Houben: GZ-Haptotherapeut, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), PMT-er, doctoraal geneeskunde.

  Aanbevolen literatuur: Ruella Frank & Frances La Barre – ‘The first year and the rest of your life: Movement, development, and psychotherapeutic change’.

  SBU’s: 2 cursusdagen: 14 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (6 SBU).

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 400,- (inclusief koffie en thee)

  Accreditatie: 20 HTD punten -> wordt opnieuw aangevraagd.

  Data: donderdag 22 en vrijdag 23 september 2022.

  Locatie, onder voorbehoud: Bewustzijnscentrum Bala (Trompstraat 1, 1271 SX Huizen).

  Tijd: inloop 8.45, start 9.00, einde 17.00 op alle dagen.

  Interesse? Meld je aan op: scholing@2thepoint.life. Verder lezen op: Basisbewegingen

   

  Er zullen vier blokken van twee dagen worden besteed aan dit belangrijke fenomeen: hoe te verbinden met de ander zodat er wordt verkregen wat nodig is. Hoe slijpt een dergelijk patroon zich in het lijf; m.a.w. wat heeft het lijf ons te vertellen, indien we het oog en de hand hebben om het te zien?

  Traumatische gehechtheid komt in het eerste blok aan de orde en de daarmee samenhangende karakterstrategieën zoals gedefinieerd door Pat Ogden. Blok twee en drie vervolgen de daaropvolgende strategieën en wat er wordt aan- en afgeleerd binnen een specifieke periode van ontwikkeling.

  De nascholing roert, zoals te verwachten bij 2thepoint @life, de laatste literatuur, (neurobiologische) wetenschappelijke inzichten en practice based technieken aan (waaronder Hill, 2015; Schore, 2012; Narvaez 2015 etc.). In de nascholing komen de invloeden van regulatie aan bod, veerkracht, hoe een verbinding aan te gaan, hoe lijven zich gaan verhouden tot (ouderlijke) invloeden en hoe dit in de consulten aan het licht te brengen. Bewegingen die wel of niet worden gefaciliteerd vanuit een dergelijke strategie worden doorgenomen.

  Haptotherapie is geënt op het laten ervaren, leren, enz. aan het lijf. Er komt aan bod hoe een lijf zich verhoudt tot een wereld waarin het: niet gewenst is, geen ruimte mag innemen, behoeften opzij leert te zetten enz..

  Punten die aan bod komen zijn:

  • Wat is gehechtheid? Wat is traumatische gehechtheid?
  • Wat is de neurofysiologische achtergrond van hechting?
  • Hoe kan ik diagnostisch bepalen wat de kernproblematiek van deze client is mbt hechting?
  • Waartoe is iemand juist wel of niet in staat vanuit een specifieke gehechtheid?
  • Hoe verhoudt het lijf zich in deze problematiek?

  Werkvormen bestaan uit: huiswerkopdrachten vooraf, groepsopdrachten 2-4 personen en zelfstandige opdrachten tijdens de scholing. Theorie overdracht en praktische werkvormen.

  Docent: 

  Drs. J. Roose: Integratief en lichaamsgerichtwerkend psycholoog, Sensorimotor Psychotherapy Level I en II, complex trauma (opleiding Janina Fisher), sportpsycholoog en onderzoeker.

  SBU’s: 6 cursusdagen: 48 SBU + Literatuur en huiswerkopdrachten (4 SBU).

  Accreditatie: 52 HTD punten voor drie blokken van twee dagen -> deze wordt opnieuw aangevraagd.

  Groepsgrootte: minimaal 6, maximaal 12 mensen.

  Kosten: € 1200,- totaal (inclusief koffie en thee). Blokken kunnen hooguit om een praktische reden afzonderlijk worden gevolgd. Het blok zal binnen binnen een jaar op een ander moment wordt ingehaald om de HTD-punten en het certificaat te behalen.

  Data 2025

  Blok 1: naw mei, vlak na de meivakantie

  Blok 2: halverwege/eind juni 

  Blok 3 en 4: na de zomervakantie

  Locatie: Gezondheidscentrum Jean Monnetpark 23-25 in Apeldoorn.

  Tijd: inloop 8.30, start 9.00, einde 17.00 met 17.30 als uitloop op alle dagen.

  Aanbevolen literatuur: Hill, D. (2015). Affect regulation theory: A clinical model. WW Norton & Company.

  Aanvullende literatuur kan worden opgevraagd bij inschrijving. 

  Interesse? Meld je aan door een mailtje te sturen naar: scholing@2thepoint.life.